Sales:
0031 (0) 522 - 246 169
Verhuur & verkoop van de grootste collectie Springkussens & Skydancers van Europa
Algemene voorwaarden van JB-Inflatable B.V.
 
1.     Definities
1.1.    In deze algemene voorwaarden van JB-Inflatable B.V. wordt verstaan onder:
1.1.1. JB-Inflatable B.V.: JB-Inflatable B.V., gevestigd te Meppel;
1.1.2. opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie JB-Inflatable B.V. producten levert en/of diensten verricht, dan wel met wie JB-Inflatable B.V. een overeenkomst aangaat of met wie JB-Inflatable B.V. in bespreking of onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst;
1.1.3. overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen JB-Inflatable B.V. en opdrachtgever tot stand komt en elke wijziging of aanvulling daarop. Alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;
1.1.4. producten: alle zaken, waaronder begrepen documentatie, tekeningen, modellen, schetsen, monsters, drukproeven en alle (overige) resultaten van dienstverlening door JB-Inflatable B.V., die het onderwerp zijn van een overeenkomst;
1.1.5. diensten: alle werkzaamheden, in welke vorm en hoegenaamd ook, die JB-Inflatable B.V. voor of ten behoeve van opdrachtgever verricht;
1.1.6. order: iedere opdracht van opdrachtgever, in welke vorm dan ook.
1.1.7. website: www.JB-Inflatables.nl, de website van JB-Inflatable B.V.
 
2.     Toepasselijkheid
2.1.    Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen tussen JB-Inflatable B.V. en opdrachtgever, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot of niet in verband staan met een overeenkomst.
2.2.    Afwijkende bedingen en eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk door JB-Inflatable B.V. schriftelijk zijn aanvaard.
2.3.    In alle gevallen waarin de overeenkomst met opdrachtgever eindigt, blijven deze algemene voorwaarden van toepassing op de betrekkingen tussen JB-Inflatable B.V. en opdrachtgever  voor zover dit voor de afwikkeling ervan noodzakelijk is of voor zover dit uit de aard van de betreffende clausule voortvloeit.
 
3.     Algemeen
3.1.    JB-Inflatable B.V. heeft te allen tijde het recht deze voorwaarden en de inhoud van brochures en website te wijzigen.
3.2.    Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de in brochures of op de website getoonde afbeeldingen of voorbeelden.
3.3.    Type en spelfouten zijn voorbehouden.
3.4.    Schriftelijke correspondentie kan per brief dan wel per e-mail plaatsvinden.
 
4.     Offertes
4.1.    Alle offertes, prijscouranten en prijzen zijn geheel vrijblijvend en niet bindend tot het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten.
4.2.    Tenzij anders vermeld, hebben alle door ons gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, een geldigheidsduur van dertig dagen.
4.3.    Een opdracht wordt pas geacht te zijn geaccepteerd, nadat deze door JB-Inflatable B.V. schriftelijk is bevestigd. Tevens aanvullingen, opdrachtwijzigingen of andere afspraken worden pas geacht te zijn geaccepteerd na schriftelijke bevestiging door JB-Inflatable B.V.
 
5.     Overeenkomst
5.1.    Een overeenkomst komt slechts tot stand wanneer JB-Inflatable B.V. een order van opdrachtgever schriftelijk aanvaardt.
5.2.    Afbeeldingen, maten, gewichten, kleuren, technische gegevens en dergelijke in offertes en overeenkomsten, brochures en op de website, gelden als een weergave bij benadering. Hierbij mag de opdrachtgever erop rekenen dat afwijkingen de grenzen van het normale niet te buiten gaan. Afwijkingen van de geleverde producten van de afbeeldingen, maten, beschrijvingen en tekeningen in de door JB-Inflatable B.V. verzonden bescheiden en op de website vermelde informatie, geven nimmer grond tot reclamatie.
5.3.    JB-Inflatable B.V.  is te allen tijde bevoegd wijzigingen in de te leveren diensten aan te brengen, teneinde deze te verbeteren of om te voldoen aan enig wettelijk voorschrift.
5.4.   Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de overeenkomst en/of voorwaarden, worden pas geaccepteerd na schriftelijke bevestiging door JB-Inflatable B.V.
 
6.     Prijzen
6.1.    Prijzen in offerte en/of overeenkomst, brochure of op de website zijn, tenzij anders vermeld: uitgedrukt in Euro’s; exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten en orderkosten; exclusief kosten voor verpakkingen, in- en uitlading en verzending.
6.2.    Elke verandering van de factoren die van invloed zijn op de prijs, waaronder aankoopprijzen, valutakoersen, in- en uitvoerrechten en andere bij in- of uitvoer verschuldigde heffingen, vrachttarieven en overige heffingen of belastingen, kan JB-Inflatable B.V. doorberekenen aan opdrachtgever. Slechts indien dit binnen drie maanden na aanvaarding van de order door JB-Inflatable B.V. geschiedt en mits opdrachtgever een beroep op de vernietigingsgronden toekomt als bedoeld in art. 6:235 BW, is opdrachtgever bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
6.3.    Opdrachtgever vrijwaart JB-Inflatable B.V. voor alle kosten en schade die voor JB-Inflatable B.V. mochten voortvloeien uit het feit:
6.3.1. dat opdrachtgever niet deugdelijk geregistreerd staat voor de omzetbelasting of een vergelijkbare belasting in een relevante EU-lidstaat; en/of
6.3.2. dat opdrachtgever onjuiste of ontijdige gegevens verstrekt aan JB-Inflatable B.V. en/of autoriteiten op het gebied van omzetbelasting of een vergelijkbare belasting in een relevante EU-lidstaat.
 
7.     Betaling
7.1.    Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling contant bij (af)levering plaats te vinden, zonder enige korting. 
7.2.    In geval van opdrachten ter vervaardiging van speciale artikelen, zijnde artikelen die niet uit voorraad geleverd worden, dient opdrachtgever binnen 10 dagen na ontvangst van de schriftelijke opdrachtbevestiging van JB-Inflatable B.V. een aanbetaling van 50% te doen.
7.3.    Opdrachtgever is, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist is, over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag rente verschuldigd gelijk aan de alsdan in Nederland geldende wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW. Telkens na afloop van een maand wordt het bedrag waarover rente wordt berekend, vermeerderd met de over die maand verschuldigde rente. Hierbij wordt een gedeelte van de maand als een gehele maand gerekend.
7.4.    Indien opdrachtgever in gebreke blijft met betrekking tot betaling van het verschuldigde bedrag aan JB-Inflatable B.V., heeft JB-Inflatable B.V. het recht aan hem ter hand gestelde bescheiden door of namens opdrachtgever, alsmede de uitkomsten van zijn werkzaamheden achter te houden, totdat betaling door opdrachtgever heeft plaatsgevonden of toereikende zekerheid tot betaling is gesteld. Bovendien is JB-Inflatable B.V. bij in gebreke blijven van opdrachtgever gerechtigd zijn uitvoering van de overeenkomst op te schorten, totdat betaling door opdrachtgever heeft plaatsgevonden of toereikende zekerheid tot betaling is gesteld.
7.5.    Opdrachtgever is verplicht JB-Inflatable B.V. alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, inclusief redelijke kosten voor juridische bijstand in of buiten een procedure te vergoeden, indien opdrachtgever ook na tenminste drie betalingsherinneringen en na het verstrijken van een bij aangetekende brief gestelde nadere betalingstermijn het verschuldigde bedrag en rente niet heeft betaald.
7.6.    JB-Inflatable B.V. behoudt zich het eigendom van geleverde producten voor, tot op het moment dat de ter zake verschuldigde koopsom, inclu­sief eventuele rente, incassokosten en dergelijke, betaald en door JB-Inflatable B.V. geheel ontvangen zijn, ook indien de geleverde produc­ten inmiddels bewerkt of verwerkt zijn in andere produc­ten.
7.7.    Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening van een vordering zijnerzijds met een vordering van JB-Inflatable B.V., tenzij hem op basis van een in kracht van gewijsde gegaan rechterlijke of arbitrale uitspraak wordt toegestaan.
7.8.    Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn verplichtingen op te schorten, tenzij opdrachtgever binnen dertig dagen na het opeisbaar worden van de desbetreffende verplichtingen het geschil voorlegt aan de bevoegde rechter.
 
8.     Overige verplichtingen en verantwoordelijkheden opdrachtgever
8.1.    Opdrachtgever zal aan JB-Inflatable B.V. alle voor de uitvoering van JB-Inflatable B.V.’s werkzaamheden benodigde gegevens steeds tijdig ter beschikking stellen en instaan voor de juistheid en volledigheid daarvan.
8.2.    Opdrachtgever zal op de producten aangebrachte merk- en/of herkenningstekens niet geheel of gedeeltelijk verwijderen of onzichtbaar maken.
 
9.     Ontbinding van de overeenkomst
9.1.    Indien opdrachtgever niet behoorlijk of niet binnen een gestelde termijn of anderszins tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige overeenkomst mocht voortvloeien, is opdrachtgever in verzuim en is JB-Inflatable B.V. gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst:
9.1.1. de overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden; een en ander onverminderd JB-Inflatable B.V.’s andere rechten onder welke overeenkomst met opdrachtgever dan ook en zonder dat JB-Inflatable B.V. tot enige schadevergoeding is gehouden.
9.2.    In geval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in lid 1 zijn respectievelijk alle vorderingen van JB-Inflatable B.V. op opdrachtgever en de bedoelde vorderingen uit hoofde van de betreffende overeenkomst(en) onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is JB-Inflatable B.V. gerechtigd de betreffende producten terug te nemen. In dat geval zullen JB-Inflatable B.V. en haar gemachtigde(n) zijn gerechtigd om de terreinen en gebouwen van opdrachtgever te betreden teneinde de producten in bezit te nemen. Opdrachtgever is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde JB-Inflatable B.V. in de gelegenheid te stellen zijn rechten te effectueren.
9.3.    Behoudens ingeval van een consumentenkoop is de toepasselijkheid van art. 6:278 BW nadrukkelijk uitgesloten indien JB-Inflatable B.V. enige overeenkomst met opdrachtgever ontbindt of anderszins een stoot tot ongedaanmaking geeft als bedoeld in art. 6:278 lid 2 BW
 
10. Leveringstermijn
10.1. Opgegeven levertijden, schriftelijk dan wel mondeling, zijn slechts een benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
10.2. De overeengekomen levertijd begint te lopen vanaf de dag van schriftelijke orderbevestiging door JB-Inflatable B.V., mits de opdrachtgever JB-Inflatable B.V. alle voor uitvoering van de opdracht benodigde gegevens, bescheiden, eventueel benodigde vergunningen en te behandelen materialen ter beschikking heeft gesteld. Indien door JB-Inflatable B.V. een aanbetaling is bedongen, begint de overeengekomen levertijd te lopen vanaf de dag van ontvangst van deze aanbetaling door JB-Inflatable B.V.
10.3. Bij overschrijding van enige termijn heeft opdrachtgever geen recht op (schade)vergoeding ter zake. Opdrachtgever heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding of opzegging van de overeenkomst, tenzij de overschrijding van de termijn zodanig is dat van opdrachtgever redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij (het desbetreffende gedeelte van) de overeenkomst in stand laat. Opdrachtgever is alsdan gerechtigd, na ingebrekestelling bevattende een redelijke nadere nakomingtermijn, gerechtigd de overeenkomst bij aangetekend schrijven te ontbinden of op te zeggen, echter slechts voor zover dat strikt noodzakelijk is.
10.4. JB-Inflatable B.V. heeft ten alle tijden het recht de producten en of diensten in gedeelten (af) te leveren en afzonderlijk te factureren. Tenzij de deelzending geschiedt op verzoek van opdrachtgever, dienen verzendingskosten als bedoeld in artikel 5 lid 5.1 slechts eenmaal in rekening te worden gebracht voor de order als geheel.
 
11. Levering
11.1. JB-Inflatable B.V. heeft het recht leveringen door derden te laten geschieden.
11.2. Indien de wederpartij weigert de hem aangeboden zaken in ontvangst te nemen of in geval de overeengekomen afroeptermijn niet in acht wordt genomen, zijn alle daaruit voortvloeiende kosten (ondermeer vracht- en opslagkosten) voor rekening van opdrachtgever.
11.3. De wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke wordt, indien opdrachtgever geen nadere aanwijzingen verstrekt aan JB-Inflatable B.V., door JB-Inflatable B.V. als goed koopman bepaald, zonder hiervoor enige aansprakelijkheid te dragen.
11.4. Het transport geschiedt steeds, ook indien franco-levering is overeengekomen, voor rekening en risico van opdrachtgever.
11.5. De levering van de producten wordt geacht te hebben plaatsgevonden:
11.5.1.  Bij verzending door tussenkomst van een beroepsvervoerder; door overdracht van de producten aan die beroepsvervoerder;
11.5.2.  Indien de producten door of namens opdrachtgever worden afgehaald; door de in ontvangst name van de producten;
11.5.3.  Bij verzending door een vervoermiddel van JB-Inflatable B.V.; door aflevering aan het door de opdrachtgever opgegeven adres.
11.6. De producten zijn voor risico van opdrachtgever vanaf het moment van levering. Het transportrisico ligt te allen tijde bij opdrachtgever, zonodig dient opdrachtgever zich hiertegen te verzekeren.
11.7. Opdrachtgever zal zonder ingebrekestelling in verzuim zijn, wanneer hij de producten om een niet-rechtsgeldige reden niet of niet tijdig afneemt. JB-Inflatable B.V. is dan gerechtigd de producten voor rekening en risico van opdrachtgever, waaronder begrepen het risico van kwaliteitsverlies, op te slaan of deze aan een derde partij te verkopen. Opdrachtgever blijft de koopsom, vermeerderd met de rente en (incasso) kosten bij wege van schadevergoeding verschuldigd.
 
12. Intellectuele en Industriële eigendomsrechten
12.1.JB-Inflatable B.V. verklaart dat, voor zover zij weet, door de producten geen inbreuk wordt gemaakt op in Nederland geldende rechten van intellectuele eigendom van derden. JB-Inflatable B.V. kan opdrachtgever niet vrijwaren voor eventuele inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.
12.2.Opdrachtgever vrijwaart JB-Inflatable B.V. ter zake van alle inbreuken met betrekking tot (de vervaardiging en het gebruik van) de producten op intellectuele eigendomsrechten van derden, indien opdrachtgever JB-Inflatable B.V. een specifieke opdracht geeft op basis van een ontwerp dat niet van JB-Inflatable B.V. afkomstig is.
12.3.Opdrachtgever staat ervoor in geen inbreuk te maken (noch derden dit toe te staan of mogelijk te maken) op intellectuele eigendomsrechten van JB-Inflatable B.V., dan wel haar toeleveranciers, met betrekking tot de producten, bijvoorbeeld door de producten te kopiëren, te bewerken of na te maken.
12.4.Industriële eigendomsrechten van JB-Inflatable B.V., alsmede rechten op een handelsnaam, blijven exclusief bezit van JB-Inflatable B.V.
12.5.Indien JB-Inflatable B.V. opdrachtgever het recht verleent van enig recht als bedoeld in art. 10 lid 4 gebruik zal maken, zal dit recht strikt beperkt zijn tot de looptijd van de overeenkomst. JB-Inflatable B.V. heeft geen plicht tot betaling van enige vergoeding aan opdrachtgever of derden ter zake van het voor deze vervallen van het gebruik van het recht.
 
13. Reclames en aansprakelijkheid
13.1.Opdrachtgever is verplicht om bij levering te onderzoeken of de producten en/of diensten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien het geleverde niet overeenkomt met de gesloten overeenkomst, dient opdrachtgever JB-Inflatable B.V. hiervan zo spoedig mogelijk, uiterlijk zeven dagen na ontvangst van het product of de dienst, schriftelijk van op de hoogte te brengen. Gebreken die redelijkerwijs niet binnen zeven dagen geconstateerd kunnen worden, dienen onmiddellijk na constatering, uiterlijk dertig dagen na ontvangst van het product of de dienst, schriftelijk gemeld te worden bij JB-Inflatable B.V.
13.2.Reclamaties dienen een duidelijke klacht te betreffen. Ze dienen zo spoedig mogelijk, zoals beschreven in art. 11 lid 1, na aflevering van de door de klant gegeven opdracht kenbaar gemaakt te worden, mét foto waaruit de klacht blijkt. Bij gebreke van één van voornoemde eisen, heeft JB-Inflatable B.V. het recht de klacht naast zich neer te leggen.
13.3.Klachten kunnen slechts geldend worden gemaakt, mits het product zich nog in de staat bevindt, zoals het was bij levering.
13.4.Geringe of niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit of kwantiteit kunnen niet als grond voor klachten dienen.
13.5.Indien een klacht een deel van de order betreft, kan dit geen aanleiding geven tot afwijzing van de order als geheel, tenzij de order als geheel daardoor als onbruikbaar moet worden beschouwd.
13.6.In geval van een geldende klacht, is JB-Inflatable B.V. tot niet meer verplicht dan het voor haar rekening vervangen of herstellen van het betreffende product of de dienst of wel het crediteren van de opdrachtgever voor een bedrag gelijk aan de verschuldigde prijs van het betreffende product. Hierin heeft JB-Inflatable B.V. een vrije keus.
13.7.Het staat voor opdrachtgever niet vrij het product te retourneren, zonder dat JB-Inflatable B.V. daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. De kosten van retourneren zijn voor opdrachtgever en de producten blijven voor zijn risico.
13.8.Een klacht geeft nimmer reden tot opschorting van de betalingsverplichting of andere verplichtingen van opdrachtgever jegens JB-Inflatable B.V.
 
14. Garantie
14.1.JB-Inflatable B.V. geeft 12 maanden garantie op haar producten, mits JB-Inflatable B.V. schriftelijk op de hoogte is gesteld van de klacht, zoals bepaald in art. 11 lid 2 en mits alle instructies door JB-Inflatable B.V. verstrekt, met betrekking tot het gebruik van product, correct zijn opgevolgd.  Deze garantieperiode vangt aan op de datum van facturatie.
14.2.Garantie geldt uitsluitend voor gebreken van het materiaal en fabricagefouten.
14.3.Gebreken ontstaan door onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, gebruik van het product voor andere doeleinden dan bedoeld, normale slijtage en gebreken als gevolg van montage en/of installatie en onderhoud en/of reparatie door derden, vallen niet onder de garantie.
14.4.In geval van garantie is JB-Inflatable B.V. tot niet meer verplicht dan het voor haar rekening vervangen of herstellen van het betreffende product of de dienst of wel het crediteren van de opdrachtgever voor een bedrag gelijk aan de verschuldigde prijs van het betreffende product. Hierin heeft JB-Inflatable B.V. een vrije keus.
14.5.Indien JB-Inflatable B.V. het product niet zelf heeft vervaardigd, geeft JB-Inflatable B.V. geen garantie die verder reikt dan de garantie van de producent van het product aan JB-Inflatable B.V. geeft.
14.6.JB-Inflatable B.V. verstrekt geen garantie op gebruikte producten, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd door JB-Inflatable B.V.
14.7.Garantie geldt slechts indien opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens JB-Inflatable B.V. heeft voldaan.
 
15. Aansprakelijkheid en vrijwaring
15.1.JB-Inflatable B.V. is nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade van opdrachtgever of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade (zoals gederfde omzet of winst), immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade, voortvloeiend uit het gebruik van producten.
15.2.De aansprakelijkheid van JB-Inflatable B.V. jegens opdrachtgever is uit welke hoofde dan ook per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot de betreffende contractsom (exclusief B.T.W.). Indien geen contractsom kan worden aangewezen, is JB-Inflatable B.V.’s aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat zij terzake van haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar ontvangt.
15.3.JB-Inflatable B.V. is nimmer aansprakelijk voor welke schade door wie dan ook geleden, voor zover deze schade voortvloeit uit onoordeelkundig gebruik van het product of uit gebruik van het product in strijd met de bijgeleverde gebruiksaanwijzing.
 
16. Toepasselijk recht
16.1.Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Met betrekking tot overeenkomsten als bedoeld in art. 6:247 lid 2 BW wordt echter uitdrukkelijk bepaald dat Afdeling 3, Titel 5 van Boek 6 BW buiten toepassing blijft.
16.2.Derden treden niet toe tot enige overeenkomst tussen JB-Inflatable B.V. en opdrachtgever op basis van derdenbeding in deze voorwaarden of de overeenkomst. Art. 6:254 lid 1 BW is aldus niet van toepassing.
 
Aldus opgesteld, Meppel 9 november 2007